Metals List

Quick Search

All Metals List
Material Region/Area Standard Standard Code Standard Year Standard Name
Pig-LC Czech CSN CSN EN 10001 0 铸铁的定义和分类
Pig-Mn Czech CSN CSN EN 10001 0 铸铁的定义和分类
Pig-Nod Mn Czech CSN CSN EN 10001 0 铸铁的定义和分类
Pig-Nod Czech CSN CSN EN 10001 0 铸铁的定义和分类
Pig-P12 Si Czech CSN CSN EN 10001 0 铸铁的定义和分类
Pig-P17 Si Czech CSN CSN EN 10001 0 铸铁的定义和分类
Pig-P2 Czech CSN CSN EN 10001 0 铸铁的定义和分类
Pig-P6 Si Czech CSN CSN EN 10001 0 铸铁的定义和分类
Pig-SPA Czech CSN CSN EN 10001 0 铸铁的定义和分类
Pig-SPU Czech CSN CSN EN 10001 0 铸铁的定义和分类
Pig-P20 Czech CSN CSN EN 10001 0 铸铁的定义和分类
Pig-P1 Si Czech CSN CSN EN 10001 0 铸铁的定义和分类
Pig-P3 Si Czech CSN CSN EN 10001 0 铸铁的定义和分类
C 10 D Czech CSN CSN EN 10016-2 0 非合金钢棒拉拔和/或冷轧 - 第2部分:特殊要求的一般用途杆
C 12 D Czech CSN CSN EN 10016-2 0 非合金钢棒拉拔和/或冷轧 - 第2部分:特殊要求的一般用途杆
C 15 D Czech CSN CSN EN 10016-2 0 非合金钢棒拉拔和/或冷轧 - 第2部分:特殊要求的一般用途杆
C 18 D Czech CSN CSN EN 10016-2 0 非合金钢棒拉拔和/或冷轧 - 第2部分:特殊要求的一般用途杆
C 20 D Czech CSN CSN EN 10016-2 0 非合金钢棒拉拔和/或冷轧 - 第2部分:特殊要求的一般用途杆
C 26 D Czech CSN CSN EN 10016-2 0 非合金钢棒拉拔和/或冷轧 - 第2部分:特殊要求的一般用途杆
C 32 D Czech CSN CSN EN 10016-2 0 非合金钢棒拉拔和/或冷轧 - 第2部分:特殊要求的一般用途杆
C 38 D Czech CSN CSN EN 10016-2 0 非合金钢棒拉拔和/或冷轧 - 第2部分:特殊要求的一般用途杆
C 4 D Czech CSN CSN EN 10016-2 0 非合金钢棒拉拔和/或冷轧 - 第2部分:特殊要求的一般用途杆
C 42 D Czech CSN CSN EN 10016-2 0 非合金钢棒拉拔和/或冷轧 - 第2部分:特殊要求的一般用途杆
C 48 D Czech CSN CSN EN 10016-2 0 非合金钢棒拉拔和/或冷轧 - 第2部分:特殊要求的一般用途杆
C 50 D Czech CSN CSN EN 10016-2 0 非合金钢棒拉拔和/或冷轧 - 第2部分:特殊要求的一般用途杆
© Copyright 2016. Crafted with love by Steel Grade -